SLUŽEBNÍ-CESTY.INFO

Přihlásit se
 
 
 
 
 

Cestovní náhrady a stravné

Jestliže jedete na služební cestu, zaměstnavatel Vám vyplácí stravné. Stravné je dáno paušální částkou a délkou služební cesty. Sazby stravného stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2008 Sb.

Náhrady cestovních výdajů jsou v praxi nejrozšířenějším druhem náhrad poskytovaných zaměstnancům.
V zájmu ochrany zaměstnanců zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), stanovuje minimální druhy a výši cestovních náhrad, které je jim zaměstnavatel povinen poskytnout. Podle § 151 ZP je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce, v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé ZP, nestanoví-li tento zákon jinak. Což souvisí s obecnou pracovněprávní zásadou, že náklady spojené s výkonem práce zaměstnance pro zaměstnavatele má nést samotný zaměstnavatel (viz § 2 odst. 4 ZP). Jestliže je za něj, resp. v jeho zájmu vynaložil zaměstnanec, je třeba mu je plně nahradit.

Zaměstnavatel vám poskytne zahraniční stravné ve výši základní sazby stravného,jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne vám stravné v poloviční výši této sazby, a ve čtvrtinové výši této sazby trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva financí č. 417/2008 Sb

Pokud na pracovní cestě dostanete zadarmo jídlo, ať je to snídaně, oběd nebo večeře, je vám zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby.

Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro tento rok jsou stanoveny v příloze k vyhlášce Ministerstva financí č. 417/2008 Sb.

V aplikaci Služební-cesty.info se všechny podklady pro výpočet náhrad za služební cestu zapisuje v itineráři služební cesty. Samotný výpočet náhrad je prováděn automaticky v rámci vyúčtování služební cesty.

Itinerář služební cesty

Pro výpočet stravného je potřeba zadat itinerář služební cesty. V rámci itineráře se zvolí, zda bylo poskytnuto bezplatné jídlo.
Dále se zaevidují veškeré platby, který proběhly během služební cesty (např. za ubytování) a případně směny jednotlivých měn.

Itinerář